หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

รายชื่อผู้บริหาร มจร จ สงขลา,หัวหน้าศูนย์ประสานงานครูพระ.

รายชื่อผู้บริหาร มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( มหาวิทยาลัยสงฆ์  สงขลา ) วัดหงษ์ประดิษฐาราม หาดใหญ่  สงขลา
ที่ ชื่อ-ฉายา วัด ตำบล อำเภอ เมือง ไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 พระเทพญาณโมลี วัดทรายขาว ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 90000 ไม่มี ประธานหน่วยฯ
2 พระมหาบัณฑิต    ปณฺฑิตญาโณ หัวป้อมใน บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 089-2966111 รองประธานหน่วยฯ
3 พระมหาชัชรินทร์  จตฺตภโย ชินวงค์ประดิษฐ์  ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110 081-7482653 หน.ฝ่ายวิชาการ
4 พระครูโสภณคุณาทร คลองเปล คอหงษ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 074-212150 หน.นโยบายและแผน
5 พระมหาสุพจน์  สุวิชาโณ หงษ์ประดิษฐาราม  คอหงษ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 083-6585089 หน.ฝ่ายบริหาร
รายชื่อ หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของจังหวัดสงขลา, พัทลุง และ จังหวัดสตูล
ที่ ชื่อ-ฉายา วัด ตำบล อำเภอ เมือง ไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 พระมหาผดุงโชติ  ผลวณฺโณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 ๐๘๙-๔๖๔๒๘๓๙ หน.ศูนย์ สงขลา เขต 1
2 พระครูสิทธิสุตากร วัดโคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 90230 ๐๘๙-๔๖๖๐๐๕๘ หน.ศูนย์ สงขลา เขต 2
3 พระครูบัณฑิตธรรมลังการ วัดยางทอง ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 90240 ๐๘๑-๒๗๓๘๘๕๕ หน.ศูนย์ สงขลา เขต 3
4 พระครูศรีปัญญาวรคุณ วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 ๐๗๔-๖๒๗๗๑๘ หน.ศูนย์ พัทลุง เขต 1
5 พระปลัดพงษ์พัฒน์ ยสินฺธโร วัดควนแสวง โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 93170 082-8228795 หน.ศูนย์ พัทลุง เขต 2
6 พระครูปลัดวรพล ฐิติคุโณ วัดควนกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130 080-5455262 หน.ศูนย์ จังหวัดสตูล 
รายชื่อพระแกนนำระดับอำเภอ/พระผู้ประสานงาน ของศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสงขลา เขต ๑
ที่ ชื่อ-ฉายา วัด ตำบล อำเภอ เมือง ไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 พระสุริยา  อาทิจฺโจ บ่อประดู่ วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา ๙๐๑๙๐ 086-9634698 รับผิดชอบ อ.สทิงพระ
2 พระครูวิจิตรสาธุรส วัดเกาะใหญ่ เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา 90270 ๐๘๖-๖๙๗๔๒๒๕ รับผิดชอบ อ.กระแสสินธุ์
3 พระครูสมุห์อนุกูล  อนุวฑฺฒโน วัดปะโอ ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 90330 ๐๘๙-๖๕๖๑๘๔๖ รับผิดชอบ อ.สิงหนคร
4 พระมหาสนอง กิตติปญฺโญ วัดแม่เปียะ คลองหรั่ง นาหม่อม สงขลา 90310 081-2737807 รับผิดชอบ อ.นาหม่อม
5 พระวิรัตน์     ฐิตปุญฺโญ วัดหัวป้อมใน บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 ๐๘๖-๖๙๕๘๑๘๗ รับผิดชอบ อ.เมือง
6 พระมหาชัยศักดิ์ ปญฺญาธโร วัดดอกสร้อย พังยาง ระโนด สงขลา 90140 084-4442454 รับผิดชอบ อ.ระโนด
รายชื่อพระแกนนำระดับอำเภอ/พระผู้ประสานงาน ของศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสงขลา เขต ๒
ที่ ชื่อ-ฉายา วัด ตำบล อำเภอ เมือง ไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 พระครูประกิตศาสนการ วัดบางหยี บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 90110 081-5983215 รับผิดชอบ อ.บางกล่ำ
2 พระครูวรสุตาภรณ์ วัดควนหวาด คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 90180 081-5983215 รับผิดชอบ อ.รัตภูมิ
3 พระครูเสนาะ  อภินนฺโท วัดควนเนียง รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220 088-4895146 รับผิดชอบ อ.ควนเนียง
4 พระสมุห์เกรียงไกร มหาปุญฺโญ วัดหงษ์ประดิษฐาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 ๐๘๕-๒๘๐๐๑๙๑ รับผิดชอบ อ.หาดใหญ่
5 พระปลัดประยงค์ ปญฺญาทีโป วัดโคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา ๙๐๒๓๐ ๐๘๖-๐๔๑๔๓๐๙ รับผิดชอบ อ.คลองหอยโข่ง
รายชื่อพระแกนนำระดับอำเภอ/พระผู้ประสานงาน ของศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสงขลา เขต ๓
ที่ ชื่อ-ฉายา วัด ตำบล อำเภอ เมือง ไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 พระครูพิทักษ์นิพเขต วัดพังลา สะเดา สะเดา สงขลา 90240 081-2738855 รับผิดชอบ อ.จะนะ
2 พระสมุห์อนันต์ อตฺถกาโม วัดสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 90210 ๐๘๗-๔๓๗๗๐๔๓ รับผิดชอบ อ.สะบ้ายอย
3 พระครูประภัสสร   สีลโสภณ วัดอมฤตวราราม สะเดา สะเดา สงขลา 90240 ๐๗๔-๔๖๐๖๔๘ รับผิดชอบ อ.สะเดา
4 พระสง่า  อคฺควณฺโณ วัดปัจจันตาราม สะเดา สะเดา สงขลา 90240 084-3131960 รับผิดชอบ อ.เทพา
5 พระสมุห์บุญมี คุณากโร วัดต้นพยอม ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา ๙๐๑๗๐ 089-4684540 รับผิดชอบ อ.นาทวี
รายชื่อพระแกนนำระดับอำเภอ/พระผู้ประสานงาน ของศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดพัทลุง เขต ๑
ที่ ชื่อ-ฉายา วัด ตำบล อำเภอ เมือง ไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 พระครูสมุห์จิรายุทธ จิรายุทฺโธ วัดโคกคีรี คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 081-7487516 รับผิดชอบ อ.เมือง
2 พระปลัดอภิรมย์ อาจารปาโล วัดหัวหมอน นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 086-6959554 รับผิดชอบ อ.กงหรา
3 พระครูสถิตธรรมพินิต วัดกลาง ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 081-7665395 รับผิดชอบ อ.ศรีนครินทร์
4 พระปลัดสมคิด เตชปุญฺโญ วัดดอนศาลา มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 93150 ๐๘๔-๔๐๗๙๔๘๓ รับผิดชอบ อ.ควนขนุน
5 พระครูปลัดประสาน ฐิตสีโล วัดภูผาภิมุข คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 ๐๘๙-๖๕๖๓๔๓๖ รับผิดชอบ อ.เมือง
6 พระครูประสาธน์ศีลคุณ วัดท่าโกวนาราม เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 93110 ๐๘๙-๑๙๗๙๓๖๙ รับผิดชอบ อ.ป่าพะยอม
รายชื่อพระแกนนำระดับอำเภอ/พระผู้ประสานงาน ของศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดพัทลุง เขต ๒
ที่ ชื่อ-ฉายา วัด ตำบล อำเภอ เมือง ไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 พระครูรังสีธรรมโสภิต วัดลอน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 93140 ๐๘๙-๖๐๘๙๔๙๘ รับผิดชอบ อ.บางแก้ว
2 พระสมุห์อรัญ จนฺทสโร วัดโหล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 93180 ๐๘๑-๐๙๗๗๐๘๔ รับผิดชอบ อ.ตะโหมด
3 พระสมุห์สมศักดิ์   โชติธมฺโม วัดหัวควนตก ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 93120 089-2977593 รับผิดชอบ อ.ปากพะยูน
4 พระยุพยง ตปสีโล วัดลานช้าง เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 93130 ๐๘๖-๒๙๕๗๒๕๗ รับผิดชอบ อ.เขาชัยสน
รายชื่อพระแกนนำระดับอำเภอ/พระผู้ประสานงาน ของศูนย์ประสานงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสตูล
ที่ ชื่อ-ฉายา วัด ตำบล อำเภอ เมือง ไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 พระสมุห์บุญเกียรติ โอภาโส วัดทุ่งทะนาน ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 91120 089-8691748 รับผิดชอบ อ.ทุ่งหว้า,กาหลง
2 พระปลัดนัญธพงศ์ กิตฺติญาโณ วัดทุ่งนางแก้ว น้ำผุด ละงู สตูล 91110 087-8904613 รับผิดชอบ อ.ละงู, มะนัง
3 พระครูสังฆรักษ์สมหมาย พุทฺธิสาโร วัดมงคลมิ่งเมือง คลองขุด เมืองสตูล สตูล 91000 086-2881131 รับผิดชอบ อ.เมือง, ท่าแพ
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆ์ สงขลา ) 
ที่ ชื่อ-ฉายา ที่อยู่ ตำบล อำเภอ เมือง ไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 พระมหามะรุต   ฐิตธมฺโม วัดหงษ์ประดิษฐาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 087-4772361 074-212407 ต่อ 15
2 นายสุพรรณ    คำใส มจร จ สงขลา คอหงษ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 085-1156194 074-212407 ต่อ 18
3 นางสาววรรณภา    เรืองศรี มจร จ สงขลา คอหงษ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 084-9959041  
4 นางพรจันทร์     เรืองสวัสดิ์ มจร จ สงขลา คอหงษ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 083-6178099 074-212407 ต่อ 14
5 นางสาวอุษณี     กาญจนวงค์ มจร จ สงขลา คอหงษ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 084-2674784 074-212407 ต่อ 11
6 นายศักดิ์ศิริ        ทิพย์มณี มจร จ สงขลา คอหงษ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 084-0688861 074-212407 ต่อ 11